Disclaimer voor quiltatelierwendyvosters.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van quiltatelierwendyvosters.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Quiltatelier Wendy Vosters. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Quiltatelier Wendy Vosters is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Quiltatelier Wendy Vosters.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Quiltatelier Wendy Vosters te mogen claimen of te veronderstellen.

Quiltatelier Wendy Vosters streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Quiltatelier Wendy Vosters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar wij via hyperlinks verwijzen..

Virus

Quiltatelier Wendy Vosters is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van quiltatelierwendyvosters.nl op deze pagina.